Dimnjačarska odluka Grada Zagreba

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 30. sjednici, 16. srpnja 2015., donijela je

 

ODLUKU

o obavljanju dimnjačarskih poslova

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije te druga pitanja u vezi s obavljanjem komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba.

 

Članak 2.

 

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka.

Dimovodni objekti u smislu ove odluke su usponski i horizontalni dimovodni kanali, spojni kruti elementi ložišta (uključujući dimovodne zaklopke), sabirnice čađe i drugi dijelovi dimnjaka.

Uređaji za loženje sa sustavom dobave zraka u smislu ove odluke su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, priključeni na dimovodni objekt ili uređaji za odvod ispušnih plinova.

 

Članak 3.

 

Dimnjačarske poslove na području Grada Zagreba može obavljati pravna osoba, odnosno fizička osoba obrtnik registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova koja je s Gradom Zagrebom sklopila ugovor o koncesiji (u daljnjem tekstu: ovlašteni dimnjačar).

Područje Grada Zagreba je jedno dimnjačarsko područje.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: koncesija) daje se na rok od 15 godina.

 

II. UVJETI DAVANJA KONCESIJE

 

Članak 4.

 

Ponudu može podnijeti pravna osoba, odnosno fizička osoba obrtnik ili zajednica ponuditelja.

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

Pravna ili fizička osoba obrtnik iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete za dobivanje koncesije:

 1. da je registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova;
 2. da ima najmanje 60 zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke od kojih najmanje 30 mora imati položen majstorski ispit;
 3. da je financijski sposobna za obavljanje dimnjačarskih poslova, odnosno da nema dospjelog duga s osnove javnih davanja i dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi;
 4. da nije kažnjavana za kaznena djela određena propisima kojima se uređuje javna nabava;
 5. da posjeduje jedno osobno računalo, 30 mjernih instrumenata analizatora dimnih plinova za očitanje sastava dimnih plinova te osnovnu opremu za obavljanje dimnjačarskih poslova za svakog zaposlenika, i to:

-   mjerač volumnog udjela CO u prostoru u ppm, uže s kuglom i četkom, udarnu žičanu osovinu duljine do 5 m (štoser), udarnu žičanu osovinu duljine od 8 do 10 m (štoser), četku od dlake ili odgovarajućeg materijala duljine osovine 1,2 do 1,8 m (čimprling), šernu ili švicarsku šernu, dimnjačarski partviš, garnituru ključeva za vratašca, špicu s navojem kao dodatak na udarnu žičanu četku, četku s navojem za čišćenje kotlovskih cijevi, četku za mehaničko čišćenje kotlova, dimnjaka, termogena, dimovodnih kanala i štednjaka priključenih na sve vrste energenata, priručno ogledalo s teleskopom, rosnu ploču, set imbus ključeva, set ključeva 32-dijelnih (gedore), dimne patrone.

Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja ili pravna osoba registrirana kao zadruga, tada zajednica ponuditelja ili zadruga mora dokazati da ukupnim brojem svojih zaposlenika, odnosno zaposlenika svojih članova, te raspoloživom opremom ispunjava uvjete iz stavka 3. točaka 2. i 5. ovoga članka, a svaki član zajednice ponuditelja ili član zadruge mora pojedinačno dokazati ispunjavanje uvjeta iz stavka 3. točaka 1., 3. i 4. ovoga članka.

 

III. STRUČNO POVJERENSTVO

 

Članak 5.

 

Gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) prije početka postupka davanja koncesije imenuje Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo se bira iz redova stručnjaka iz područja pravne, ekonomske i tehničke struke.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana te njihove zamjenike.

Zadaće Povjerenstva su:

 1. sudjelovanje u izradi analize davanja koncesija i dokumentacije za nadmetanje;
 2. pregled i ocjena pristiglih ponuda;
 3. utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženja tih prijedloga;
 4. obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Stručne poslove za Povjerenstvo obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

 

IV. GODIŠNJA NAKNADA ZA KONCESIJU

 

Članak 6.

 

Ovlašteni dimnjačar za koncesiju plaća Gradu Zagrebu godišnju naknadu.

Godišnja naknada za koncesiju sastoji se od ponuđenog iznosa godišnje naknade koji ne može biti niži od 85.000,00 kuna i od 4% od ukupnog prihoda ovlaštenog dimnjačara ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova tijekom jedne godine.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je za prvu godinu koncesije, u roku od osam dana od primitka poziva na sklapanje ugovora, uplatiti ponuđeni iznos godišnje naknade te s potvrdom o uplaćenom iznosu pristupiti potpisivanju ugovora o koncesiji.

Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj ne uplati ponuđeni iznos godišnje naknade za koncesiju za prvu godinu koncesije, odnosno ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od primitka poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.

Iznos od 4% od ukupnog prihoda od obavljanja dimnjačarskih poslova, ovlašteni dimnjačar je za prvu godinu koncesije dužan uplatiti najkasnije mjesec dana nakon isteka prve godine koncesije.

Za preostale godine trajanja koncesije ovlašteni dimnjačar dužan je ponuđeni iznos godišnje naknade za koncesiju uplatiti najkasnije mjesec dana nakon početka tekuće godine koncesije, a 4% od ukupnog prihoda od obavljanja dimnjačarskih poslova najkasnije mjesec dana nakon isteka godine koncesije.

Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno od dana stupanja na snagu ugovora ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

 

Članak 7.

 

Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradska skupština) može u slučaju iz članka 6. stavka 4. ove odluke, donijeti odluku o davanju koncesije sljedećem najpovoljnijem ponuditelju koji je sudjelovao u istom postupku davanja koncesije.

 

Članak 8.

 

Ponuditelju čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnije ponude.

Ponuditelju čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude uračunava se u godišnju naknadu za koncesiju.

Ponuditelj iz članka 6. stavka 4. ove odluke nema pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude.

Ovlašteni dimnjačar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je naknada plaćena.

 

 V. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

 

Članak 9.

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje gradonačelnik u Narodnim novinama, Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Grada Zagreba s navedenim datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte Grada Zagreba;
 2. vrstu i predmet koncesije;
 3. prirodu i opseg djelatnosti koncesije;
 4. područje za koje se daje koncesija: Grad Zagreb;
 5. rok trajanja koncesije;
 6. procijenjenu vrijednost koncesije;
 7. iznos godišnje naknade;
 8. rok za dostavu ponuda;
 9. adresu na koju se moraju poslati ponude;
 10. jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane;
 11. pravne, poslovne, financijske, tehničke i stručne uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

-   isprave i dokaze kojima ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete za dobivanje koncesije (isprava o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, izjavu o broju zaposlenih dimnjačara srednje stručne spreme dimnjačarske struke kao i broju dimnjačara s položenim majstorskim ispitom, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi i položenome majstorskom ispitu za svakog dimnjačara - preslike svjedodžbi ili drugih odgovarajućih dokumenata koji dokazuju stručnu spremu dimnjačara, preslike potvrda o radnopravnom statusu dimnjačara (e-radnih knjižica) ili ugovora o radu, potvrda mirovinskog osiguranja s naznakom imena prijavljenih dimnjačara, BON1, BON2 ili SOL2, dokaz o urednom podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - potvrda porezne uprave o stanju duga, javnobilježnički ovjerena izjava da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi, izjava o nekažnjavanju prema propisima kojima se uređuje javna nabava za pravnu osobu, uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi, za fizičku osobu obrtnika i za svakog zaposlenika - dimnjačara pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika, izjava o posjedovanju osobnog računala i 30 mjernih instrumenata analizatora dimnih plinova za očitanje sastava dimnih plinova te izjava o posjedovanju osnovne opreme iz članka 4. stavka 2. točke 5. ove odluke za svakog zaposlenika - dimnjačara);

 1. kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude s navedenim bodovima i ispravama kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

-   izjavu o broju i radnom iskustvu zaposlenih dodatnih majstora dimnjačara, odnosno dimnjačara, presliku svjedodžbi ili drugih odgovarajućih dokumenata kojima se dokazuje njihova stručna sprema, preslike potvrda o radnopravnom statusu (e-radnih knjižica) ili ugovora o radu, potvrdu mirovinskog osiguranja o broju zaposlenih dodatnih majstora dimnjačara, odnosno dimnjačara,

-   izjavu o posjedovanju tehničke opreme: 2 uređaja za kontrolu propusnosti stijenki dimnjaka, uređaja za očitavanje dimnog broja (mehanički ili elektronički), lokatora pozicije glave kamere, kamere s videozapisom, endoskopa L=950 mm FI=6-8 mm, uređaja za 4Pa-test,

-   izjavu o visini ponuđenog iznosa godišnje naknade za koncesiju koji ne može biti niži od 85.000,00 kuna;

 1. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude;
 2. datum slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;
 3. mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
 4. naznaku da će se dimnjačarski poslovi obavljati prema priloženom cjeniku dimnjačarskih poslova;
 5. naznaku ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, nakon što je ponuda zajednice ponuditelja odabrana kao najpovoljnija ponuda, da su dužni Gradu Zagrebu dostaviti ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze članova zajednice ponuditelja;
 6. razloge isključenja ponuditelja (naznaku da će se nevaljana ponuda odbiti rješenjem);
 7. naznaku o mjestu i vremenu podizanja dokumentacije za nadmetanje;
 8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iz stavka 2. točke 13. ovoga članka određuje gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva tako da jamstvo ne može iznositi više od 5% godišnje procijenjene vrijednosti koncesije.

 

Članak 10.

 

Pisana ponuda za davanje koncesije mora sadržavati:

- osnovne podatke o pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku koja podnosi ponudu (ime/tvrtku, sjedište/prebivalište, OIB, telefonski broj i adresu elektroničke pošte);

- ispravu o upisu u poslovni, sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje dimnjačarskih poslova ne stariju od šest (6) mjeseci od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

- dokaz o broju zaposlenih dimnjačara, te odgovarajućoj stručnoj spremi i/ili položenome majstorskom ispitu za dimnjačara (svjedodžba ili drugi odgovarajući dokument);

- dokaz o radnopravnom statusu zaposlenika - dimnjačara (e-radna knjižica ili ugovor o radu) ne stariji od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

- potvrdu mirovinskog osiguranja o broju zaposlenih s naznakom imena prijavljenih dimnjačara ne stariju od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

- dokaz o financijskoj sposobnosti (BON1, BON2 ili SOL2, potvrda o urednom podmirivanju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - potvrda porezne uprave o stanju duga i javnobilježnički ovjerena izjava da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi) ne stariji od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

- izjavu o nekažnjavanju prema propisima kojima se uređuje javna nabava za pravnu osobu ovjerenu kod javnog bilježnika ili ovlaštenog tijela te uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu osobu u pravnoj osobi, fizičku osobu obrtnika i za svakog zaposlenika ne stariju od 30 dana računajući od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije;

- izjavu o posjedovanju jednog osobnog računala, 30 mjernih instrumenata analizatora dimnih plinova za očitanje sastava dimnih plinova te osnovnu opremu za obavljanje dimnjačarskih poslova za svakog zaposlenika sukladno članku 4. stavku 2. točki 5. ove odluke;

- izjavu ponuditelja o posjedovanju tehničke opreme: 2 uređaja za kontrolu propusnosti stijenki dimnjaka, uređaja za očitavanje dimnog broja (mehanički ili elektronički), lokatora pozicije glave kamere, kamere s videozapisom, endoskopa L=950 mm FI=6-8 mm, uređaja za 4Pa-test;

- izjavu o visini ponuđenog iznosa godišnje naknade za koncesiju koji ne može biti niži od 85.000,00 kuna;

- dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude;

- cjenik dimnjačarskih poslova.

Ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, ponuda mora sadržavati naziv i sjedište za svakog člana zajednice ponuditelja, naznaku koji od članova zajednice ponuditelja je nositelj ponude te podatak o potpisniku ili potpisnicima zajedničke ponude.

Isprave i dokazi prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Nevaljana ponuda odbit će se rješenjem.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom: "PONUDA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA - NE OTVARAJ" te adresom ponuditelja.

Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

Članak 11.

 

Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji, njihovi ovlašteni predstavnici i druge ovlaštene osobe uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

 

Članak 12.

 

Najpovoljnija ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda za koju je, uz ispunjavanje uvjeta iz članka 4. ove odluke, utvrđen najveći broj bodova prema sljedećim kriterijima kojima se ocjenjuje kvaliteta usluge i sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za trajanje koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije:

 1. stručna sposobnost:

-   zapošljava dodatnog majstora dimnjačara - 5 bodova po osobi,

-   zapošljava dodatne dimnjačare srednje stručne spreme dimnjačarske struke - 3 boda po osobi;

 1. tehnička sposobnost:

-   posjedovanje tehničke opreme: 2 uređaja za kontrolu propusnosti stijenki dimnjaka, uređaja za očitavanje dimnog broja (mehanički ili elektronički), lokatora pozicije glave kamere, kamere s videozapisom, endoskopa L=950 mm FI=6-8 mm, uređaja za 4Pa-test - kompletna tehnička oprema - 2 boda ukupno.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir najpovoljnije ponude, Povjerenstvo će odabrati ponudu ponuditelja koji je ponudio viši iznos godišnje naknade.

Ako i nakon primjene kriterija iz stavka 2. ovoga članka bude više ponuditelja s jednakim brojem bodova, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena.

 

Članak 13.

 

Pripremne radnje za davanje koncesije kao i postupak davanja koncesije provodi gradonačelnik.

Odluku o davanju koncesije i odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi Gradska skupština.

Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s odabranim ponuditeljem na temelju odluke o davanju koncesije iz stavka 2. ovoga članka.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži odredbe propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o koncesijama.

Ovlašteni dimnjačar obvezuje se obavljati dimnjačarske poslove prema cjeniku dimnjačarskih poslova koji je priložio uz ponudu.

Ovlašteni dimnjačar stječe pravo obavljanja dimnjačarskih poslova danom sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno danom stupanja na snagu ugovora o koncesiji ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Ovlašteni dimnjačar dužan je Gradskoj skupštini Grada Zagreba podnijeti svakih pet godina poslovni izvještaj o obavljanju dimnjačarskih poslova povjerenih mu ugovorom o koncesiji i izvršavanju obveza iz odnosnog ugovora (redovni izvještaj). Gradska skupština Grada Zagreba ovlaštena je svakodobno zatražiti takav izvještaj koji joj je ovlašteni dimnjačar dužan dostaviti u roku od 90 dana od dana primitka odnosnog zahtjeva. Posljedica je neispunjavanja ovih obveza, koje će biti unesene u ugovor o koncesiji, prestanak ugovora o koncesiji.

 

VI. PRESTANAK KONCESIJE

 

Članak 14.

 

Koncesija prestaje:

 1. istekom roka na koji je dana;
 2. smrću koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija;
 3. ukidanjem, poništavanjem ili oglašavanjem ništavom odluke o davanju koncesije, nakon sklapanja ugovora o koncesiji;
 4. pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava;
 5. sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji;
 6. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji:

-   ako ovlašteni dimnjačar ne plati naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

-   ako se utvrdi da je ovlašteni dimnjačar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije,

-   ako ovlašteni dimnjačar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku,

-   ako ovlašteni dimnjačar propusti ili odbije obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili obavlja druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji,

-   ako je ovlašteni dimnjačar pravomoćnom odlukom kažnjen za kazneno djelo u svezi s obavljanjem dimnjačarskih poslova,

-   ako ovlašteni dimnjačar prestane ispunjavati uvjete iz članka 4. ove odluke,

-   u drugim slučajevima propisanim Zakonom o koncesijama.

Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji, ovlaštenog dimnjačara će se prethodno pisano upozoriti o namjeri raskida ugovora te mu dati primjeren rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o tim razlozima.

Ako ovlašteni dimnjačar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u danom roku, gradonačelnik će raskinuti ugovor o koncesiji.

Ovlašteni dimnjačar može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama obveznog prava.

 

VII. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

Članak 15.

 

Zaposlenici ovlaštenog dimnjačara (u daljnjem tekstu: dimnjačari) tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova moraju imati iskaznicu.

Izgled i sadržaj iskaznice iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje gradonačelnik.

 

Članak 16.

 

Ovlašteni dimnjačar u obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova:

- redovito pregledava dimovodne objekte i uređaje za loženje (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom);

- kontrolira i čisti dimovodne objekte;

- kontrolira povrat dimnih plinova kod plinskih trošila;

- čisti uređaje za loženje (kotlove, kamine, peći, štednjake, peći za spaljivanje);

- kontrolira uređaje za loženje i ispituje emisije plinova.

 

Članak 17.

 

Ovlašteni dimnjačar dužan je izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka (u daljnjem tekstu: godišnji plan) i dostaviti ga gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Ovlašteni dimnjačar dužan je dimnjačarske poslove obavljati prema godišnjem planu.

Obavijest o dolasku ovlašteni dimnjačar dužan je istaknuti na vidljivom mjestu u stambenoj zgradi najmanje pet dana prije dolaska.

Ovlašteni dimnjačar dužan je najmanje jednom godišnje do početka ogrjevne sezone, gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove podnijeti izvješće o promjeni broja i vrste dimovodnih objekata.

 

Članak 18.

 

Dimnjačarski poslovi obavljaju se u skladu s rokovima iz ove odluke.

Vlasnik ili korisnik stambenog, poslovnog ili drugog objekta (u daljnjem tekstu: korisnik usluga) dužan je koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara.

 

Članak 19.

 

Korisnik usluga dužan je omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka, a osobito omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i čišćenje koja moraju biti osposobljena da se mogu otvarati.

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara moraju se ugraditi vratašca za kontrolu i čišćenje radi omogućavanja kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, a priključna cijev uređaja za loženje i dimovodnog objekta mora biti demontažna na atmosferskim uređajima za loženje.

Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara, neovisno o stambenoj, odnosno poslovnoj jedinici.

Korisnik usluga dužan je na dimnjačarev zahtjev, dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji ili ga obavijestiti o broju i vrsti uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata i sezoni loženja te mu omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu.

 

Članak 20.

 

Pri obavljanju dimnjačarskih poslova dimnjačar je dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.

 

Članak 21.

 

Ako dimnjačar utvrdi da je onemogućena redovita kontrola i čišćenje ili da postoje nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka koji nisu neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, pisano će kontrolnim listom nedostataka upozoriti na nemogućnost kontrole i čišćenja ili druge utvrđene nedostatke, korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade, te potpisani kontrolni list nedostataka od strane korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade, dostaviti gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Ako korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, odbije potpisati kontrolni list nedostataka ili nije nazočan prilikom kontrole i čišćenja, dimnjačar nepotpisani kontrolni list nedostataka dostavlja gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove da je naknadno omogućena kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

 

Članak 22.

 

Ako dimnjačar utvrdi da su nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, dužan je pisano kontrolnim listom nedostataka bez odgode upozoriti korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade da u primjerenom roku otklone nedostatke.

Ovisno o utvrđenim nedostacima dimnjačar će pisano, kontrolnim listom nedostataka obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili građevinsku inspekciju ili distributera plina i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove.

Korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, dužan je u ostavljenom roku otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove. U suprotnome smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni.

Iznimno, u hitnim slučajevima kada je ugrožen život, zdravlje i imovina, dimnjačar je dužan odmah upozoriti ugrožene stanare zgrade i istovremeno obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove te distributera plina ako se radi o plinskom sustavu dimovodnog objekta i uređaja za loženje.

 

Članak 23.

 

Ovlašteni dimnjačar o utvrđenim nedostacima iz članaka 21. i 22. ove odluke vodi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole.

Obrazac kontrolnog lista nedostataka propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Dimnjačar prilikom sljedećeg obilaska dužan je provjeriti jesu li nedostaci otklonjeni.

 

Članak 24.

 

Ovlašteni dimnjačar dužan je voditi kontrolni list zgrade.

Kontrolni list zgrade vodi se u dva primjerka, za svaku zgradu posebno, odnosno za blok zgrada.

Jedan primjerak kontrolnog lista zgrade obvezan je čuvati ovlašteni dimnjačar, a drugi primjerak korisnik usluga ili predstavnik suvlasnika te ga na zahtjev dostaviti gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove u pisanom obliku.

Kontrolni list zgrade sadržava:

1.1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;

1.2. ime i prezime korisnika usluge, ime i prezime predstavnika suvlasnika i naziv tijela koje upravlja zgradom;

1.3. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;

1.4. podatke o ukupnom broju uređaja za loženje, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;

1.5. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka s naznakom roka kontrole i čišćenja;

1.6. datume obavljenog čišćenja i kontrole s podacima o obavljenim radovima prema cjeniku dimnjačarskih poslova;

1.7. ime, prezime i potpis dimnjačara, korisnika usluge ili predstavnika suvlasnika zgrade nakon obavljanja dimnjačarskih poslova.

Sastavni dio kontrolnog lista zgrade su kontrolni listovi nedostataka.

Kontrolni listovi čuvaju se trajno, a podaci iz točaka 1.6. i 1.7. ovoga članka, koje ovlašteni dimnjačar može voditi preko računa, radnog naloga i obavijesti, čuvaju se dvije godine od dana uručivanja računa, radnog naloga i obavijesti korisniku usluga ili predstavniku suvlasnika, odnosno od dana posljednjeg unosa podataka.

 

Članak 25.

 

Ovlašteni dimnjačar dužan je u digitalnom obliku voditi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole iz članka 23. stavka 1. ove odluke i registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka (kontrolni listovi zgrade, odnosno kontrolni list nedostataka) prema podacima propisanim člankom 24. ove odluke.

Ovlašteni dimnjačar unosi podatke u evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole i registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka u roku od trideset dana od obilaska terena.

Unošenjem podataka u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka tijela iz članaka 21. i 22. ove odluke smatraju se pisano obaviještenima o utvrđenim nedostacima.

 

Članak 26.

 

Kotlovska postrojenja i pripadajući dimovodni objekti koji upotrebljavaju plinsko gorivo sa sustavom dobave zraka što se koriste samo za grijanje - kontroliraju se najmanje dva puta godišnje pri čemu se obvezno čiste jednom godišnje.

Kotlovska postrojenja i pripadajući dimovodni objekti koji upotrebljavaju plinsko gorivo sa sustavom dobave zraka što se koriste za grijanje i pripremu sanitarne vode - kontroliraju se najmanje tri puta godišnje pri čemu se obvezno čiste jednom godišnje.

Dimovodni objekti i uređaji za loženje i kotlovska postrojenja sa sustavom dobave zraka koji upotrebljavaju kruto i tekuće gorivo, kontroliraju se četiri puta godišnje, a čiste obvezno dva puta godišnje.

Dimovodni objekti i atmosferski uređaji za loženje koji upotrebljavaju plinsko gorivo, kontroliraju se i po potrebi čiste najmanje dva puta godišnje.

Dimovodni objekti izgrađeni od opeke i atmosferski uređaji za loženje koji upotrebljavaju plinsko gorivo, kontroliraju se i po potrebi čiste najmanje tri puta godišnje.

Dimovodni objekti i uređaji za loženje sa spojenim zatvorenim ložištima koji upotrebljavaju plinsko gorivo, kontroliraju se i po potrebi čiste jednom godišnje.

 

Članak 27.

 

Kontrola dimovodnih objekata, uređaja za loženje i dozračnog sustava krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se kontrolnim mjerenjem analizatorom dimnih plinova radi zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom dimnih plinova, u sljedećim rokovima:

 1. uređaj za loženje snage do 30 kW - jednom godišnje;
 2. uređaj za loženje snage od 31 do 50 kW - jednom godišnje;
 3. uređaj za loženje snage preko 51 kW što se koristi samo za grijanje - dva puta godišnje;
 4. uređaj za loženje snage preko 51 kW što se koristi za grijanje i za pripremu sanitarne vode - tri puta godišnje.

Svi uređaji za loženje moraju imati mjerni otvor koji treba smjestiti na razmaku koji odgovara približno dvostrukom promjeru spojnog elementa, iza dimovodnog nastavka izmjenjivača topline ili uređaja za čišćenje dimnih plinova.

Korisnik uređaja za loženje treba izraditi mjerni otvor koji odgovara zahtjevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. Ako ložišni uređaj ima više spojnih elemenata, tada u svakom spojnom elementu treba izraditi jedan mjerni otvor.

Ugradnja mjernog otvora ne smije ugroziti korisnikovu sigurnost.

Ovlašteni dimnjačar korisniku izdaje zapisnik i/ili naljepnicu za uređaj o rezultatima mjerenja.

Kontrola mjerenja analizatorom dimnih plinova uvjetovana je postojanjem referentnih vrijednosti uređaja za loženje.

 

Članak 28.

 

Obvezno se jednom u dvije godine kontroliraju, a po potrebi i čiste dimovodni objekti koji se stalno ne upotrebljavaju i na koje nisu priključeni uređaji za loženje.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti ovlaštenog dimnjačara o početku upotrebe dimovodnog objekta, koji do tada nije bio upotrebljavan, i priključenju uređaja za loženje.

 

VIII. CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA

 

Članak 29.

 

Ovlašteni dimnjačar za obavljene dimnjačarske poslove naplaćuje naknadu prema cjeniku dimnjačarskih poslova.

Dimnjačar je dužan za obavljene dimnjačarske poslove izdati račun.

Naknadu iz stavka 1. ovoga članka plaća korisnik usluga ili upravitelj zgrade.

Ovlašteni dimnjačar dužan je pri svakoj promjeni cjenika pribaviti prethodnu gradonačelnikovu suglasnost.

 

IX. NADZOR

 

Članak 30.

 

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja komunalni redar.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:

 1. narediti obavljanje dimnjačarskih poslova u slučaju neposredne opasnost za zdravlje, život i imovinu ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih ne obavlja potpuno;
 2. kontrolirati vođenje godišnjeg plana, kontrolnih listova, radnih naloga, izdanih računa, isticanja obavijesti o dolasku dimnjačara te registra dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka;
 3. nadzirati obavljanje dimnjačarskih poslova, upozoriti korisnike usluga i nadležna tijela na opasnosti zbog neuklanjanja nedostataka na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka;
 4. pokrenuti prekršajni postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu.

 

Članak 31.

 

Ovlašteni dimnjačar dužan je komunalnom redaru na njegov zahtjev u ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

 

Članak 32.

 

Gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove vodi evidenciju o izdanim koncesijama i evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, načinu rješavanja pritužbi, o izrečenim novčanim kaznama i drugo).

 

X. NOVČANE KAZNE

 

Članak 33.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlašteni dimnjačar ako:

 1. obavlja dimnjačarske poslove bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 3. stavak 1. ove odluke);
 2. dimnjačar nema iskaznicu tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova (članak 15. stavak 1. ove odluke);
 3. ne izradi godišnji plan i ne dostavi ga gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove ili ne obavlja dimnjačarske poslove prema godišnjem planu ili ne istakne na vidljivom mjestu u stambenoj zgradi, najmanje pet dana prije dolaska, obavijest o dolasku ili u roku ne podnese izvješće o promjeni broja i vrsti dimovodnih objekata (članak 17. ove odluke);
 4. ne obavlja dimnjačarske poslove u skladu s rokovima iz ove odluke (članak 18. stavak 1. ove odluke);
 5. ne vodi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge pri obavljanju dimnjačarskih poslova (članak 20. ove odluke);
 6. pisano kontrolnim listom nedostataka ne upozori nakon obavljenog pregleda, na nemogućnost kontrole i čišćenja ili na utvrđene nedostatke na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka i kontrolni list nedostataka ne dostavi gradskome upravnom tijelu nadležnom za komunalne poslove (članak 21. ove odluke);
 7. pisano kontrolnim listom nedostataka ne upozori nakon obavljenog pregleda, na nedostatke na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka, koji su neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, i kontrolnim listom nedostataka ne obavijesti o nedostacima nadležno tijelo i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove (članak 22. stavci 1., 2. i 4. ove odluke);
 8. ne vodi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole (članak 23. ove odluke);
 9. ne vodi i ne čuva kontrolne listove zgrade (članak 24. ove odluke);
 10. ne vodi u digitalnom obliku evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole (kontrolne listove) i registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka ili podatke ne unese u propisanom roku (članak 25. stavci 1. i 2. ove odluke);
 11. naplati veću naknadu od iznosa utvrđenog cjenikom dimnjačarskih poslova ili ne izda račun (članak 29. stavci 1. i 2. ove odluke);
 12. ne dostavi komunalnom redaru na njegov zahtjev podatke, očitovanja i dokumentaciju (članak 31. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 34.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade ako:

 1. odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara (članak 18. stavak 2. ove odluke);
 2. onemogući redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje ili ne da na uvid potrebnu dokumentaciju i obavijesti (članak 19. ove odluke);
 3. u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke i o tome ne obavijesti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili građevinsku inspekciju ili distributera plina i gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove (članak 22. stavak 3. ove odluke);
 4. ne čuva kontrolne listove zgrade (članak 24. ove odluke);
 5. ne izradi na uređaju za loženje mjerni otvor ili ga ne izradi na propisani način (članak 27. stavak 3. ove odluke);
 6. ne obavijesti ovlaštenog dimnjačara o upotrebi dimovodnog objekta, koji nije bio upotrebljavan, i priključenju uređaja za loženje (članak 28. stavak 2. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

 

Korisnik uređaja za loženje dužan je na uređaju za loženje izraditi mjerni otvor iz članka 27. stavka 3. ove odluke najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

 

Članak 36.

 

Gradonačelnik će pravilnik iz članka 15. stavka 2. ove odluke donijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.

Gradonačelnik će obrazac iz članka 23. stavka 2. ove odluke donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 15. stavka 2. ove odluke, ostaje na snazi Pravilnik o dimnjačarskim iskaznicama (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/13).

 

Članak 37.

 

Ovlašteni dimnjačari koji obavljaju dimnjačarske poslove na temelju Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/13 i 16/13), nastavit će obavljati dimnjačarske poslove do sklapanja ugovora, odnosno dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem u postupku provedenom na temelju ove odluke.

 

Članak 38.

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/13 i 16/13), Plan dimnjačarskih područja (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/94) i Zaključak o visini naknade za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarske službe (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/99).

 

Članak 39.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

 

KLASA: 021-05/15-01/158

URBROJ: 251-01-05-15-11

Zagreb, 16. srpnja 2015.

Predsjednik

Gradske skupštine

Darinko Kosor, v.r.