Ogledni primjerak odluke dimnjačarske službe

OGLEDNI PRIMJERAK ODLUKE

 

Na temelju članka 4 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH br. 58/93), te članka 3, 4, 10, 11, 12, 13 i 15 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NArodne novine RH 36/95 i 70/97), zatim članka 25 Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave i uprave (Narodne novine RH 75/93), članka 32 Zakona o prekršajima (Narodne novine RH 88/02) kao i članaka __________ Poslovnika gradskog/općinskog vijeća grada/općine _________, gradsko/općinsko vijeće na svojoj ________ sjednici održanoj ____

donijelo je

 

 

 

ODLUKU O USTROJSTVU I NAČINU

OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i način obavljanja dimnjačarske djelatnosti kao službe od posebne društvene važnosti, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih i ventilacijskih objekata, naknade za obavljanje dimnjačarske usluge kao i nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti od požara i eksplozije, trovanja, očuvanja čovjekove okoline, sprečavanja zagađivanja zraka, vode i drugog-i to na svim objektima na kojima se dimovodni i ventilacioni objekti nalaze.

 

Članak 2.

Zadatak je dimnjačarske službe da kontrolom, pregledima, mjerenjem i čišćenjem održava dimovodne objekte (dimnjake, sve vrste ložišta, dimovodne kanale za sve vrste goriva, spojne dimovodne cijevi, fasadne odvodne kanale te ventilacione kanale).

Dimnjačarska služba mora se obavljati redovito i u predviđenim rokovima.

Dimnjačarski poslovi obuhvaćaju slijedeće radove:

 1. Kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata
 2. Kontrolu i čišćenje na dimovodne objekte priključenih ložišnih uređaja na kruto, tekuće i plinovito gorivo: štednjaci i peći svih vrsta i namjena, pećnice i slični uređaji za pripremanje hrane u domaćinstvima, ugostiteljskim objektima svih vrsta i namjena, industrijskim i gospodarskim objektima, školama i drugim pravnim subjektima
 3. Kontrolu i čišćenje željeznih i kupaonskih peći
 4. Kontrolu i čišćenje uređaja svih vrsta centralnog, etažnog i parnog zagrijavanja prostorija i vode
 5. Poduzimanja mjere za zaštitu okoliša te zaštitu zdravlja i života ljudi
 6. Vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe
 7. Pod obavezno čišćenje ne potpadaju peći od gline (kalijeve peći)
 8. Mjerenje emisije sastava dimnih plinova, emisije ložišta te funkcionalnosti dimovodnih i ventilacionih kanala
 9. Kontrola i čišćenje ventilacionih kanala
 10. Pregled dimnjaka i dimovodnih kanala i ventilacija sa izdavanjem stručnog nalaza-atesta (postojećih, novoizvedenih ili adaptiranih).

Članak 3.

Dimovodnim objektima smatraju se građevine, postrojenja i uređaji koji služe za loženje te odvod dimnih plinova iz ložišta za sve vrste goriva.

Ventilacionim objektima na prirodni uzgon smatraju se ventilacioni objekti koji služe za dovod i odvod zraka za rad ventilacionih sistema svih vrsta objekata-stambenih, uslužnih, tvorničkih i drugih vrsta-a potrebnih za normalno funkcioniranje ventilacionih sistema u kotlovnicama svih vrsta, kupaonica, sanitarnih prostora, kuhinja, spremišta i skladišta za hranu, skladišta ostalih roba koja zahtijevaju ventiliranje te općenito svih drugih prostora i prostorija koje imaju ventilacioni sistem na prirodni uzgon.

Obveznim korisnikom dimnjačarskih usluga smatraju se svi vlasnici ili posjednici svih vrsta građevinskih objekata koji imaju dimovodne ili ventilacione objekte iz čl. 2 i 3 u potpunom ili djelomičnom vlasništvu-upravitelji objekata, zgrada ili opunomoćeni predstavnik vlasnika ili suvlasnika objekata, zgrade i sl. (u daljnjem tekstu: korisnici usluga).

 

II USTROJSTVO DIMNJAČARSKE SLUŽBE

 

Članak 4.

Dimnjačarsku djelatnost na području __________ obavljaju samostalni obrtnici za dimnjačarsku djelatnost (fizičke osobe) ili pravne osobe kojem je predmet poslovanja dimnjačarska djelatnost, na temelju ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Fizičku ili pravnu osobu za obavljanje dimnjačarskih poslova grad/općina odabrati će temeljem natječaja o koncesiji.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje se:

-na rok od 10 godina sa obnavljanjem koncesije

Dimnjačarsku djelatnost mogu obavljati fizičke ili pravne osobe koje su ili imaju djelatnike odgovarajuće dimnjačarske struke.

Članak 5.

Natječaj o koncesiji raspisuje služba grada/općine zadužena za ove poslove.

Kriteriji za odabir fizičke ili pravne osobe su:

 • potrebna odgovarajuća dimnjačarska struka
 • sposobnost za ostvarivanje koncesije (stručnost te broji kvalifikacijska struktura djelatnika)
 • tehnička i normativna povoljnost ponude (opremljenost, normativ, popis opreme, vlasništvo ili najam objekata potrebnih za djelatnost fizičke ili pravne osobe)
 • povoljnost ponude za provedbu mjera za očuvanje i zaštitu okoliša
 • visina i način plaćanje naknade za koncesiju.

Članak 6.

Natječaj o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova objavljuje se u najmanje jednom javnom glasilu u Republici Hrvatskoj.

 Članak 7.

Pisane ponude na natječaj mogu podnijeti fizičke ili pravne osobe registrirane za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Članak 8.

Uz ponudu natjecatelji su dužni priložiti:

 • izvod iz Registra obrtnika nadležnog ureda odnosno izvod iz Registra Trgovačkog suda
 • priloge kojim dokazuju ispunjavanje kriterija iz čl. 5.

Članak 9.

Odluku o davanju koncesije nakon provedenog postupka natječaja na prijedlog nadležne službe donesi gradsko/općinsko vijeće.

Članak 10.

Ugovor o koncesiji temeljem odluke o davanju koncesije sklapa s fizičkom ili pravnom osobom Poglavarstvo grada/općine.

Članak 11.

Poslovi dimnjačarske službe obavljau se u dimnjačarskim rajonima.
Broj i veličinu dimnjačarskih rajona utvrđuje gradsko/općinsko poglavarstvo grada/općine
___________ na prijedlog tijela gradske/općinske uprave nadležnog za ove poslove u suradnji sa strukovnom organizacijom dimnjačara u RH.
Za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada/općine određuju se _______ dimnjačarska područje-rajona.

Članak 12.

Granice dimnjačarskih rajona određuju se tako da čine zaokružene terenske cjeline u kojoj se omogućava redovito i djelotvorno obavljanje dimnjačarske službe.
Dimnjačarski rajon određuje se prema broju stambenih, poslovnih i drugih objekata, zgrada (broja stanova i poslovnih prostorija, broja i veličine dimovodnih i ventilacionih objekata) te se na temelju naknada za kontrolu i čišćenje dolazi do ekonomske isplativosti za vršitelja dimnjačarske službe kao i za uzdizanje stručnog kadra i unapređenja struke (nabave tehnički naprednije opreme, alata i dr.)

Članak 13.

U jednom dimnjačarskom rajonu dimnjačarsku djelatnost obavlja isključivo jedan davatelj dimnjačarskih usluga na temelju ugovora o koncesiji.
Dimnjačarski rajon u pravilu je nepromjenjivo i samo u izuzetnim slučajevima može se napraviti izmjena poštujući u potpunosti odredbe čl. 12 ove Odluke.
Kod određivanja dimnjačarskih rajona ne mogu se pojedini objekti izdvajati iz zaokružene terenske cjeline.

Članak 14.

Dimnjačarsku službu mogu obavljati samo one osobe koje imaju odgovarajući stupanja stručne spreme za dimnjačarsku struku.

Članak 15.

Davatelj usluga dimnjačarske djelatnosti na dimnjačarskom rajonu, mora voditi kontrolnu knjigu za svaki objekt, zgradu.
Isto tako moraa imati kartoteku (katastar) dimovodnih i ventilacionih objekata na svome području-koje mora ažurirate svakih 6 mjeseci.
U slučaju promjene koncesionara dotadašnji koncesionar nije dužan predati svoju kartoteku (katastar) novom koncesionaru. To se može učiniti samo uz za njega zadovoljavajuću novčanu naknadu.

Članak 16.

Dodijeljeni dimnjačarski rajon može se područnom dimnjačaru oduzeti prije isteka ugovorenog razdoblja u slučaju:
 da je načinio težu (teže) povredu odredaba ove Odluke i pravila dimnjačarske struke
 da sovijm radom izazove težu nesreću (s težim materijalnim posljedicama ili ljudskim žrtvama)
 kršenja obveza iz koncesijskog ugovora
 ako se ustanovi da ne ispunjava uvjete navedene u prijavi za dobivanje koncesije.

III. DIMOVODNI I VENTILACIONI OBJEKTI

Članak 17.

Pod dimovodnim i ventilacionim objektima u smislu ove Odluke za koje je predviđena obavezna kontrola, čišćenje te pregledavanje i mjerenje u određenim rokovima podrazumijevaju se:

 •  dimnjaci u svim vrstama građevinskih objekata bez obzira na namjenu istih, bez obzira na vrstu ili sistem dimnjaka kao i na vrstu građevinskog materijala
 • dimovodne cijevi svih sistema i materijala izvedbe
 • dimovodni kanali svih sistema i materijala izvedbe
 •  ložišta svih vrsta i namjena, na kruta, tekuća i plinovita goriva i alternativa goriva
 •  fasadni plinski aparati
 •  ventilacioni objekti svih tipova i sistema bez obzira na vrstu građevinskih materijala, te fasadni odvodi.

IV. ROKOVI OBVEZNIH PREGLEDA, KONTROLE I ČIŠĆENJA

Članak 18.

Obavezno se pregledavaju, kontroliraju, vrše mjerenja i čiste dimovodni i ventilacioni objekti svih vrsta navedeni u člancima 2 i 16 ove Odluke.

Članak 19.

Vlasnici (fizičke i pravne osobe) svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih prostora, stanari i ostali korisnici svih vrsta prostora odnosno svi korisnici dimovodnih i ventilacionih objekata, te pravne osobe koje upravljaju stambenim i poslovnim objektima, dužni su omogućiti nesmetan pristup i rad na istim radnim danom u vremenu od 7-17 sati.
Izvan vremena navedenog u st. 1 ovog članka, mogu se obavljati navedeni radovi, ali samo po prethodnom sporazumu obiju strana (dimnjačara i korisnika usluga).
Navedeno radno vrijeme ne odnosi se na preglede, kontrolu, mjerenja i čišćenje dimovodnih i ventilacionih objekata u tvorničkim pogonima, turističko-ugostiteljskim objektima, objektima malog gospodarstva, obrazovnim, zdravstvenim i drugim ustanovama u kojima se pregled, kontrola, vršenje mjerenja i čišćenje obavlja prema prirodi posla i potreba, a prema posebnom
dogovoru davatelja i primatelja dimnjačarskih usluga.
Ukoliko se navedene dimovodne i ventilacione objekte čisti u kraćim rokovima a zbog pogrešaka u gradnji, pojačanog loženja ili ostalih pogrešaka ili izvan rokova utvrđenim u čl. 20 i 21 ove Odluke, naknada za obavljanje takvih usluga bit će posebno dogovorena, na temelju i u skladu s važećim normativima, a rokove čišćenja donijeti će na prijedlog dimnjačara organ Uprave nadležan za te poslove.
Korisnik, upravitelj ili vlasnik zgrade dimovodnih i ventilacionih objekata koji iste ne koristi ili ne želi koristiti dužan je o tome pismenom izjavom (ovjerenom kod javnog bilježnika) obavijestiti najmanje 15 dana prije roka čišćenja fizičku ili pravnu osobu kojoj je povjereno obavljanje dimnjačarskih poslova. Korisnik, upravitelj ili vlasnik zgrade obavezan je spriječiti neovlašteno korištenje dimovodnog objekta. Ukoliko korisnik dimovodnog ili ventilacionog objekta koristi naprijed navedene objekte protivno ovjerenoj izjavi, sam nosi svu odgovornost u slučaju nezgode ili nastale materijalne štete.

Članak 20.

Dimovodni objekti, ako su na njih priključene ložišne naprave na kruta ili tekuća goriva: u
stambenim zgradama, stanovima, obiteljskim kućama, poslovnim zgradama i prostorijama te ustanovama kontroliraju se i čiste:
1. kuhinjski dimnjaci, spojni dimovodni kanali i cijevi, štednjaci te ostala ložišta-jedan puta mjesečno
2. dimnjaci sobnih peći u razdoblju od 01.09.m do 31.05. čiste se-jedan puita mjesečno
3. ostali dimnjaci (ljetne kuhinje i sl.)-jedan puta mjesečno
4. uređaji za centralno i etažno zagrijavanje prostorija i vode-jedan puta mjesečno
5. dimnjaci i peći kupaonica čiste se svaka dva mjeseca
6. dimnjaci, štednjaci i kotlovi za kuhanje hrane u ugostiteljskim objektima, bolnicama, vojnim zgradama i domovima
 dimnjaci pekara i peći
 dimnjaci i štednjaci u slastičarnama
 dimnjaci, peći i cijevi u tvorničkim objektima
7. dimnjaci, dimovodni kanali i kotlovi centralnog grijanja i kotlovi za toplu vodu u poslovnim prostorijama, poduzećima i javnim prostorijama čiste se za vrijeme njihove upotrebe-jedan puta u mjesec dana
8. – veliki dimnjaci i dimovodni kanali (tvornički, razni proizvodni i sl. objekti) čiste se-jedan puta u svaka tri mjeseca, a isto tako kod svake revizije i čišćenja kotlova
– svi priključci, ložišni uređaji i trošila iz čl. 20-jedan puta u svaka tri mjeseca
9. sabirališta čađe u dimnjacima čiste se prema potrebi, a obavezno najmanje jedan puta godišnje
10. dimnjaci svih tipova i vrsta koje se ne koriste, kojima su propisno zazidani priključci te tzv. rezervni dimnjaci-jedan puta godišnje
11. ventilacioni objekti-dva puta godišnje

Članak 21.

Dimnjaci i dimovodni objekti ako su na njih priključene ložišne naprave na plinsko gorivo
1. u stambenim zgradama, stanovima, obiteljskim kućama, poslovnim zgradama i prostorima te ustanovama svih vrsta (sve vrste dimnjaka, spojenih kanala i ložišnih naprava)
– za ložišne naprave za grijanje prostorija u razdoblju od 01.09. do 31.05. čiste se na početku sezone grijanja te svaka tri mjeseca kontroliraju i čiste
– za ložišne naprave za pripremu tople vode kontroliraju se i čiste svaka tri mjeseca tokom cijele godine
2. dimnjaci, dimovodni kanali, kotlovi (naprave) centralnog grijanja kao i kotlovi (naprave) za pripremu tople vode u poslovnim prostorijama, poduzećima i javnim prostorijama kontroliraju se i čiszte svaka tri mjeseca tokom cijele godine.

Članak 22.

Mjerenje sastava dimnih plinova, emisije ložišta (bez obzira na vrstu goriva) te funkcionalnosti dimovodnih i ventilacionih kanala vrši se obavezno jedan puta godišnje (obavezno kod promjene ili zamjene aparata ili ložišta), a u skladu sa dimnjačarskom strukom.

Članak 23.

Davatelj dimnjačarskih usluga dužan je korisnika odnosno vlasnika dimovodnog i ventilacijskog objekta obavijestiti na vrijeme o kontroli, pregledu, mjerenju i čišćenju navedenog objekta.

Članak 24.

Ako korisnik dimnjačarskih usluga istu odbije, davatelj dimnjačarskih usluga ima istu pravo naplatiti prem važećem cjeniku.

V. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE STRUKE

Članak 25.

Fizička ili pravna osoba dužna je obavljati dimnjačarske poslove pridržavajući se rokova propisanih ovom Odlukom te u skladu s važećim propisima, standardima i pravilima dimnjačarske struke.
Osim u propisanim rokovima dimnjačar je dužan obavlajti dimnjačarske poslove i na poseban zahtjev korisnika dimnjačarskih usluga osim u nedjelju ili na državni blagan. Taj se rad obavlja uz posebnu naknadu u skladu s važećim normativom.
Fizička ili pravana osoba ne smije obavljati dimnjačarsku službu odnosno obavljati dimnjačarske poslove izvan dimnjačarskog područja-rajona za koje mu je izdano odobrenje-koncesija za rad.
Iznimno u slučaju potrebe, a na zahtjev nadležne službe-organa grada/općine fizička ili pravna osoba može obavljati dimnjačarske poslove i izvan svog dimnjačarskog područja-rajona.
Taj rad mora biti vremenski ograničen i ne smije trajati dulje od tri mjeseca.

Članak 26.

U vremenu određenom za vršenje dimnjačarske službe ne smiju se udaljavati iz svog
dimnjačarskog područja-rajona na više od 8 dana
– poslovođa dimnjačarskog obrta
– osobe odgovorne za neposredno obavljanje dimnjačarskih poslova u poduzeću.
Udaljavanje iz dimnjačarskog područja na duže od 8 dana ili u slučaju bolesti ili opravdane spriječenosti za rad na duže od 8 dana treba prethodno javiti nadležnoj službi-organu grada/općine i dati prijedlog za određivanje zamjenika.
Nadležna služba-organ grada/općine obvezna je riješiti prijedlog zamjene u roku od 3 dana po primitku podneska.

Članak 27.

Korisnici odnosno vlasnici dimovodnih i ventilacionih objekata ne smiju dimnjačaru odnosno opunomoćenoj osobi sprečavati pristup do mjesta za kontrolu, pregled, vršenje mjerenja i čišćenje dimovodnih i ventilacijskih objekata niti je ometati u vršenju dimnjačarskih poslova.
Radi mogućnosti kvalitetnog i ispravnog posla na kontroli, pregledu, mjerenju i čišćenju dimovodnih i ventilacionih objekata pristup do istih, kao i vratašca za kontrolu i čišćenje mora uvijek biti slobodan.
Korisnici odnosno vlasnici dimovodnih i ventilacionih objekata dužni su, radi nesmetanog obavljanja dimnjačarskih poslova, neposredno uz vratašca za kontrolu i čišćenje postaviti posudu za odlaganje čađi.
Čađu koja ispada kod čišćenje ne smije dimnjačar ostaviti u ložištima, dimovodnim kanalima i sabiralištima za čađu, već je mora stavitiu, od vlasnika ili korisnika, za to postavljenu posudu kod vratašca za kontrolu i čišćenje. Dimnjačar nije dužan istu iznositi iz objekta.
Isti je postupak sa čađom koja pada na dimovodni priključak ložišta (ukoliko nema sabirnih vratašaca).

Članak 28.

Dimovodni objekt (ili objekte) koje nije moguće zbog naslage čađi propisno i kvalitetno očistiti, treba prema potrebi očistiti ispaljivanjem.
Ispaljivanje se vrši na mjestu koje je tehnički najpogodnije i uz sve mjere potrebnog opreza za taj posao.
Ispaljivanje se ne smije vršiti za vrijeme velikih vrućina ili jakog vjetra.
Kod ispaljivanja dimovodnog objekta dimnjačar je dužan dva dana prije samog ispaljivanja obavijestiti profesionalnu vatrogasnu jedinicu, korisnika ili vlasnika i organ upravljanja te upravitelja zgrade, ukoliko taj postoji.
Ispaljivanjem rukovodi kvalificirani dimnjačar, a pri ispaljivanju dimovodnih objekata moraju biti prisutna najmanje dva dimnjačara.
Nakon ispaljivanja dimovodnih objekata dimnjačar je dužan uvjeriti se da je uklonjena eventualna opasnost od požara.

Članak 29.

Ako dimnjačar pri kontroli, pregledu, mjerenju ili čišćenju dimovodnih objekata ustanovi da na njima postoje nedostaci zbog kojih bi moglo doći do propuštanja dimnih plinova kroz
njihove stijenke ili pak predstavlajti opasnost od požara ili trovanja, dimnjačar je dužan o tome upozoriti vlasnika ili korisnika te zatražiti da otkloni uočeni nedostatak. O tome će obavezno pismeno, s naznakom toka za otklanjanje uočenih nedostataka, obavijestiti Inspekciju zaštite od požara, upravitelja objekta (ako ga ima), te službu grada/općine nadležnu za dimnjačarske poslove. Rok za otklanjanje uočenih nedostataka ne može biti duži od 30 dana. Ako uočeni nedostaci predstavljaju veću opasnost po sigurnost objekta ili ljudi,
dimnjačar ima pravo momentalno zabraniti upotrebu dotičnog dimovodnog objekta sve dok se uočeni nedostatak ne sanira i otkloni.
Nedostaci koji zahtijevaju postupak prema stavku 1 ovog članka su:
 ispucane stijenke (zidovi) dimovodnog objekta
 drvena građa ugrađena u stijenke dimnjaka ili preblizu vanjske stijenke dimnjaka
 izgradnja dimnjaka iz neodgovarajućeg građevnog materijala
 neispravna dimnjačka vratašca za kontrolu, pregled i čišćenje dimnjaka (izrađena od neodgovarajućeg materijala, oštećena, nisu zrakonepropusna, nisu odgovarajućih dimenzija, neizolirana, jednostruka)
 da je tzv. glava dimnjaka trošna i raspucana, toplonski nedovoljno ili uopće neizolirana
 na dimnjačkoj glavi ugrađena tehnički neispravna tzv. pokrovna dimnjačka kapa (bilo da se radi o sistemu, načinu ugradnje ili vrsti materijala od kojih je izgrađena)
 ako je u blizini dimovodnog objekta smješten lako zapaljivi materijal
 drugi nenavedeni nedostaci koji ometaju normalno i sigurno funkcioniranje dimovodnog objekta.
Ako davatelja dimnjačarske usluge pri kontroli, pregledu, mjerenju i čišćenju korisnik spriječi dva puta uzastopno da izvrši ponuđenu uslugu, smatrati će se da je dimovodni objekt neispravan.
Davatelj dimnjačarske usluge pri kontroli, pregledu, mjerenju i čišćenju odgovara za štetu nastalu zbog nestručnog, nepažljivog ili nepravodobnog izvršenja dimnjačarske usluge (prema čl. 20 i 21 ove Odluke).

Članak 30.

Ako dimnjačar utvrdi nedostatke (vidi čl. 28) na dimovodnom objektu na koji je priključena ložišna naprava na plin, dužan je odmah o uočenim nedostacima obavijestiti lokalnog distributera ili dobavljača plina, protupožarnu inspekciju i nadležni organ uprave grada/općine te upravitelja objekta (ako ga ima) koji je dužan odmah isključiti opskrbu ili dostavu plina, sve dok se uočeni nedostaci ne otklone i dimovodni objekt dovede u ispravno stanje.
Troškove isključenja i ponovnog uključenja plina snosi vlasnik ili korisnik dimovodnog objekta, odnosno pravna osoba koja upravlja zgradom (objektom).

Članak 31.

Fizička ili pravna osoba koja obavlja dimnjačarske usluge dužna je na svome dimnjačarskom području-rajonu obavljati stručne preglede dimovodnih i ventilacionih objekata u novoizgrađenim objektima, te objektima koji se dograđuju rekonsrtukcijom ili saniraju. Isto se odnosi i na slučajeve kada se prelazi sa korištenja jednog energenta (kruto ili tekuće gorivo) na drugi energent (plinsko gorivo) ili obratno.
Stručnim oregledom mora se ustanoviti da li su dimovodni i ventilacioni objekti građevinski pravilno izgrađeni, da lu su od odgovarajućeg građevnog materijala, da li su protupožarno sigurni te da li udovoljavaju svim dimnjačarskim pravilima i propisima.
Nakon izvršenog stručnog pregleda iz stavka 1 ovog članka fizička ili pravana osoba koja obavlja dimnjačarsku djelatnost izdaje ”Stručni nalaz o dimovodnom ili ventilacionom objektu” koji može biti pozitivan ili negativan (ovisno o ispravnosti ili neispravnosti pregledanog objekta) koji se predaje komisiji za tehnički prijam objekta.
Investitor odnosno izvođač radova na dimovodnim objektima mora od opunomoćenog dimnjačara zatražiti stručan pregled na objektu te izdavanje stručnog nalaza.

Članak 32.

Prvi stručni pregled mora se obaviti u toku gradnje i to odmah po završetku temelja objekta (smještaj dimnjaka, vrsta dimnjaka, temeljenje dimnjaka).
Drugi stručni pregled mora se obaviti nakon dovršenja prizemlja odnosno prve etaže objekta.
Treći stručni pregled (kod obiteljskih zgrada i drugih manjih objekata to je i završni pregled) mora se obaviti odmah nakon što je objekat izveden do kraja tj. krova i nakon što su dimnjaci izvedeni do iznad krova i građevinski radovi potpuno dovršeni.
Kod višekatnih objekata između prvog i završnog pregleda mora se obaviti pregled izgrađenog dimovodnog ili ventilacionog objekta nakon svake treće etaže građenog objekta.
Nakon svakog pregleda na gradilištu davatelj dimnjačarskih usluga-dimnjačar- treba svojemišljenje upisati u građevinski dnevnik objekta.

Članak 33.

Zbog sprečavanja štetnih posljedica od pogrešnog priključivanja ložišnih naprava te zbog sprečavanja štetnih posljedica od preopterećenja dimovodnih objekata zabranjeno je bez pismenog odobrenja opunomoćenog dimnjačara razmještati priključke ložišnih naprava (kao i mijenjati vrstu goriva), spajati ložišne naprave raznih etaža na isti dimovodni kanal ili postavlajti nove ložišne naprave.
O svim promjenama iz stavka 1 ovog članka izvršenim bez odobrenja opunomoćenog dimnjačara područni dimnjačar mora odmah obavijestiti nadležni organ za dimnjačarsku djelatnost.

Članak 34.

Svi korisnici dimovodnih objekata koji će koristiti plinsko gorivo dužni su zatražiti stručni nalaz-atest od ovlaštenog dimnjačara (koncesionara).
Samo na temelju stručnog nalaza-atesta ovlašteni distributer plina može plinsku napravu priključenu na dimnjak pustiti u pogon.
Ako ovlašteni dimnjačar (koncesionar) prilikom pregleda dimovodnih objekata na koje je priključena plinska naprava, ustanovi nedostatke, dužan je odmah o uočenim nedostacima obavijestiti opunomoćenog distributera plina koji treba obustaviti isporuku plina dok valasnik ili korisnik ne otkloni uočene nedostatke. Ujedno mora o tome obavijestiti protupožarnu inspekciju u nadležnu službu za dimnjačarske poslove u gradu/općini.
Isto vrijedi i u slučaju kada je plinska naprava pogrešno priključena na dimovodni objekt.

VI. NAKNADA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE

Članak 35.

Za obavljanje dimnjačarske usluge plaća se naknada.
Visinu naknada za dimnjačarske usluge utvrđuje se cjenikom dimnjačarskih usluga napravljanim na temelju normativa usluga na koju gradsko/općinsko Poglavarstvo daje svoju suglasnost, a na temelju ponuđene cijene norme sata u natječaju o koncesiji.
Naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje se nakon obavljene usluge, odnosno izvršenih radova, a na osnovi ispostavljenog računa.

Članak 36.

Naknadu iz prethodnog članka plaća korisnik usluge odnosno vlasnik građevine.
Ako vlasnik ne stanuje u zgradi dužan je odrediti osobu koja stanuje u zgradi od koje će se naplaćivati naknada.
Za dimnjačarske usluge izvršene na zahtjev korisnika,a izvan propisanog radnog vremena i određenih rokova, naknadu za dolazak plaća korisnik usluge.
Naknada se plaća i onda ako dimnjačar nije čistio dimovodne objekte iz razloga što je vlasnik ili korisnik dimovodnih objekata zabranio čišćenje, a nije postupio kako je izrečeno u članku 19 st. 4.
Kada stambenom zgradom ili stanom, odnosno zajedničkim dijelovima stambene zgrade gospodari pravna osoba, dužna je naknaditi za obnašanje dimnjačarskih usluga naplatiti od osoba nevedenih u prethodnim stavcima ovog članka, kroz naknadu za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u stambenim zgradama, te istu uplatiti fizičkoj ili pravnoj osobi.

VII. NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 37.

Nadzor nad radom dimnjačarske službe vrši nadležna služba za dimnjačarsku službu grada/općine.
Inspekcijske poslove u provedbi ove Odluke i propisa donesenih na temelju ove Odluke obavljaju za to opunomoćeni inspektori, kontrolori ili redari određeni od za to nadležne službe grada/općina.
Članak 38.
Opunomoćeni inspektor, kontrolor ili redar opunomoćen je:
1. narediti obavljanje dimnjačarskih radova ako utvrdi da ih opunomoćeni dimnjačar ne obavlja na pravilan način ili ih ne obavlja u potpunosti
2. zabraniti neopunomoćeno obavljanje dimnjačarskih radova
3. pratiti vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih i ventilacionih objekata
4. pokrenuti prekršajni postupak, izricati i naplaćivati mandatne kazne
5. poduzimati i druge propisane mjere.

Članak 39.

Upravno tijelo nadležno za dimnjačarske poslove kontrolira izvršenje ugovornih obveza podatoj koncesiji, te po potrebi izvješćuje gradsko/općinsko poglavarstvo o obavljenim djelatnostima.

Članak 40.

U svezi vršenja nadzora nad redovitom obveznom kontrolom, pregledom i čišćenjem dimovodnih i ventilacionih objekata, fizička ili pravna osoba koja obavlja dimnjačarsku djelatnost dužna je voditi kontrolu knjiga.
Kontrolu knjiga vodi se posebno za svaku zgradu, odnosno blok zgrada, poslovni objekt, ustanovu i dr. u dimnjačarskom području i sadrži:
1. oznaku objekta-ulica i kućni broj
2. ime i prezime vlasnika ili korisnika objekta, odnosno naziv organa upravlajnja objektom
3. oznaka dimovodnih i ventilacionih objekata na kojima se pružaju dimnjačarske usluge
4. datum obavljene dimnjačarske usluge i nalaz
5. popis izvršenih dimnjačarskih usluga
6. potpis dimnjačara koji je obavio dimnjačarsku uslugu
7. potpis osoba iz točke 2 ovog stavka.
U kontrolnu knjigu upisuju se izvršeni dimnjačarski poslovi time da ovu činjenicu svojim potpisom potvrđuje vlasnik ili korisnik objekta, predstavnik organa upravljanja objekta ili osoba na čiji su zahtjev izvršeni dimnjačarski poslovi.
Vlasnik objekta ako ne stanuje u njemu odrediti će svog predstavnika koji u njemu boravi, isto tako svog predstavnika odrediti će organ koji upravlja objektom.
U slučaju odsutnosti određenih predstavmika-bilo vlasnika, bilo organa upravljanja objekta- izvršene dimnjačarske poslove potvrđuje svojim potpisom u kontrolnoj knjizi zadnji stanar kod kojeg je posao izvršen. Upis izvršenih dimnjačarskih poslova supotpisuje u kontrolnoj knjizi dimnjačar koji je izvršio poslove.
Kontrolnu knjigu ovjerava organ uprave grada/općine nadležan za dimnjačarske poslove.
Knjiga se vodi za tekuću godinu, a čuva se još tri godine.

Članak 41.

Fizička ili pravna osoba koja obavlja dimnjačarsku djelatnost dužna je voditi kartoteku (katastar) svih dimovodnih i ventilacionih objekata na svom dimnjačarskom području-
rajonu na kojima ima obvezu kontrole, pregleda i čišćenja.
Pojedini kartoni dimovodnih i ventilacionih objekata moraju sadržavati:
1. oznaku objekta-ulicu i kućni broj
2. ime i prezime vlasnika ili korisnika odnosno naziv organa koji upravlja objektom
3. broj i vrstu dimovodnog i ventilacijskog objekta
4. rokove kontrole, pregleda i čišćenja
5. tip, vrstu ložišne naprave priključenu na dimovodni objekt, vrstu goriva ložišne naprave
6. tlocrtno i bokocrtno točno određeni smještaj ložišne naprave
Sve podatke u točkama od 1 do 6 ovog članka moraju se ažurirati (kontrolirati) svakih 6 mjeseci i sve eventualne promjene uvesti u karton.
Davatelju dimnjačarske kontrole po točkama 1 do 6 ovog člana pripada novčana naknada za izvršenu uslugu i to prema odobrenom cjeniku dimnjačarskih usluga.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 42.

Novčanom kaznom do 200 kn kazniti će se za prekršaj fitzička osoba a do 1000 kn pravna osoba opunomoćena za dimnjačarsku djelatnost, a novčanom kaznom do 200 kn odgovorna osoba za povrede ove Odluke i to:
1. ako ne kontrolira, pregledava i čisit dimovodne i ventilacione objekte u rokovima predviđenim u člancima 20, 21 i 27 ove Odluke
2. ako pri vršenju dimnjačarskih poslova postupa protivno članku 28 i 29 ove Odluke
3. ako izvrše dimnjačarske usluge naplati više nego je cjenikom određeno (članak 35)
4. ako ne izda pismeni račun za izvršene usluge (članak 36)
5. ako ne vodi ili neuredno vodi dimnjačarsku knjigu odnosno kartoteku dimovodnih objekata (članak 40 i 41)
6. ako ne postupi po odredbama članka 29 ove Odluke
7. ako nakon čišćenja dimnjaka ne odstrani čađu iz sakupljača čađe ili dimovodnog priključka ložišne naprave i ne pohranjuje u za to od strane vlasnika objekta predviđene posude (članak 27)
8. obavlja poslove dimnjačarske službe izvan granica svog dimnjačarskog područja
9. obavljanje dimnjačarskih poslova na svom rajonu povjeri osobi koja nema odgovarajući stupanj stručne spreme odnosno stručnu osposobljenost za dimnjačara (članak 14)
10. pravodobno ne prijavi ispaljivanje čađe (članak 28)
11. ne upozori odgovorne osobe na uočene nedostatke i nepravilnosti (članak 29)
12. ne izvršni stručni pregled odnosno ne izda u pismenoj formi svoj stručni nalaz (atest) (članak 31)
13. ako se ne odazove pozivu nadležnog organa da u slučaju potrebe obavlja dimnjačarsku djelatnost izvan svog dimnjačarskog područja (članak 25)

Članak 43.

Novčanom kaznom do 200 kn kazniti će se za prekršaj fizička osoba, pojedinac i kod pravih osoba odgovorna osoba, pojedinac, a novčanom kaznom do 1000 kn kazniti će se pravna osoba za povredu odredaba iz ove Odluke i to:
1. ako kao izvođač građevinskih radova ne traži stručni pregled i izdavanje stručnog nalaza-atesta (članak 31)
2. ako bez odobrenja dimnjačara vrši razmještaj priključaka ložišta ili vrši promjenu vrsta goriva koje se u ložištu ili ložištima koristi (članak 33)
3. ako opunomoćenom dimnjačaru uskrati davanje obavijesti ili mu da netočne podatke, vezane uz dimnjačarski poso
4. ako sprečava ili omete dimnjačara u obavljanju dimnjačarskih poslova
5. ako spriječi (ne osigura) nesmetan prilaz dimovodnim i ventilacionim objektima za koje je predviđena obavezna kontrola, pregled i čišćenje (članak 27)
6. ako ne otkloni u zadanom roku uočene nedostatke na dimovodnom i ventilacionom objektu, te ne ukloni zapaljivi materijal u smislu članaka 29 i 30 ove Odluke
7. ako priključi ložišnu napravu na plinsko gorivo bez stručnog pregleda ili stručnog nalaza-atesta područnog dimnjačara (članak 34)
8. distributer plina, ukoliko pusti u pogon plinski uređaj bez stručnog nalaza-atesta područnog dimnjačara
9. vlasnik ili korisnik ili organ upravljanja objektom ne plati dimnjačaru  u zakonskom roku naknadu za izvršenu ili odbijenu dimnjačarsku uslugu
10. ne postupi po rješenju nadležnog organa uprave grada/općine odgovornog za dimnjačarsku službu.
Za prekršaj iz stavka 1 točka 1 i 2 ovog članka kazniti će se fizička osoba odnosno pravna osoba novčanom kaznom od 2000 kn.
Za prekršaj iz stavka 1 ovog članka kazniti će se odgovorna osoba u fizičkoj ili pravnoj osobi za dimnjačarsku djelatnost novčanom kaznom od 500 kn.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Daje se punomoć gradskom/općinskom poglavarstvu (tijelu uprave nedležnom za dimnjačarske poslove) da u suradnji da stručnim službama dimnjačarske udruge donosi pravilnik za provođenje ove Odluke
 o načinu, formiranju, dodjeli i oduzimanju dimnjačarskog područja
 stručnom osposobljavanju dimnjačara
 održavanju, stručnom mjerenju i čišćenju dimovodnih i ventilacijskih objekata
 formiranju cijena dimnjačarskih usluga
 vođenju dimnjačarske službe

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim vijestima grada/općine ili županije.

Članak 46.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti dosadašnja Odluka o obavljanju dimnjačarske djelatnosti od _____________.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik gradskog/općinskog vijeća

Za Hrvatsku dimnjačarsku udrugu

Predsjednik Zdravko Šenjug